Kwalifikacje rolnicze dla absolwentów studiów kierunków nierolniczych

Na początek - czym są „kwalifikacje rolnicze”?

Podstawą utworzenia pojęcia „kwalifikacje rolnicze” było wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity, Dz. U. RP Dz. U. 2018, poz. 1405, z późn. zm.). Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, poprzez przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, a także przez zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (w domyśle: rolniczych). A następnie, na podstawie art. 7 ust. 8 ww. Ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 stycznia 2012 roku wydał Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109) oraz Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2019 r., poz. 837).

Co nam daje posiadanie / uzyskanie  kwalifikacji rolniczych?

Otwiera wiele nowych, lukratywnych drzwi. Pozwala przejąć gospodarstwo po rodzicach, ale przede wszystkim umożliwia zakup gruntu, gospodarstwa rolnego, na którym, korzystając z wielu możliwości jakie daje PROW 2014-2020, nasz „świeżo upieczony” gospodarz może  rozpocząć  własną działalność rolniczą lub pozarolniczą. Może uzyskać różnego rodzaju dotacje, np.: dla młodych rolników (do 100 tys. zł!), na modernizację gospodarstw rolnych (dotacja na zakup maszyn rolniczych), na restrukturyzację małych gospodarstw, na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, na rolnictwo ekologiczne, na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, może wystąpić o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (dotacja na założenie firmy na wsi), na przetwórstwo i marketing  produktów rolnych (dotacja na zakłady przetwórcze) i wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Kto już posiada kwalifikacje rolnicze?

Osoba, która ma:

 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, branżowe zawodowe, średnie, średnie branżowe

lub

 • wykształcenie rolnicze wyższe, czyli ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia (odpowiednio: licencjackie i inżynierskie lub magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie, ale tylko na kierunkach: Rolnictwo i/lub Ogrodnictwo i/lub Weterynaria i/lub Technika rolnicza i leśna i/lub  Zootechnika i/lub Architektura krajobrazu i/lub  W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż ww. wymienione za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i  rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godz.,

LUB

 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
  z rolnictwem.

Ale jak rozpoznać, że zakres studiów związany  jest z rolnictwem?

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi studia podyplomowe uznaje się za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno
z następujących zagadnień:

 • Ekonomika rolnictwa
 • Organizacja lub technologia produkcji rolniczej
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Agrobiznes

To jest to – Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa!

Dokładnie tak! Właśnie w celu stworzenia szansy uzyskania statusu rolnika osobom, które mają wykształcenie wyższe, ale inne niż rolnicze i nie posiadają stażu pracy w rolnictwie, uwzględniając wszystkie  ww. uwarunkowania prawne, powstał autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych opracowany przez specjalistów-praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, będącego instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie.

Studia podyplomowe mają czytelną i bezdyskusyjną  nazwę: „Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych” i są  przeznaczone dla osób, które  ukończyły studia wyższe (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych.

Dlaczego właśnie te studia?

Ponieważ są przyjazne dla słuchaczy (część zajęć realizowana jest w formie e-learningu – bez wychodzenia
z domu), bo  ich absolwent nie tylko uzyskuje  kwalifikacje  rolnicze, ale też zdobywa, przekazaną w bardzo przystępny sposób, wiedzę i podstawowe umiejętności  w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i  trwałych użytkach  zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej.

Program tych wyjątkowych studiów obejmuje 190 godz. zajęć, a jego realizacja przebiega w systemie stacjonarnym  (sobota – niedziela), nie częściej niż raz w miesiącu (modułami 16 – godzinnymi) oraz, we wcześniej wspomnianej formie e-learningowej – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej. Słuchacze nie piszą pracy dyplomowej, studia kończą się pisemnym testem  egzaminacyjnym (egzaminem końcowym).

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa. W ramach zajęć praktycznych (ok. 8 godz.) odbywają się ćwiczenia terenowe w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
k. Warszawy (Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn – dojazd z Warszawy komunikacją miejską).

I jeszcze coś, co musisz wiedzieć …

Nie wszystkie studia podyplomowe w zakresie rolnictwa obecne na polskim rynku spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 759, z późn. zm.). NASZE STUDIA TAK! Ww. rozporządzenie wprowadza nowe pojęcie – studia podyplomowe w zakresie związanym  z działalnością rolniczą. Program studiów musi  obejmować  treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin. Warunek ukończenia takich studiów jest wymagany, aby dostać „premię dla młodych rolników”.

Program naszych studiów zapewnia sukces!

NA DODATEK! Atrakcyjna i bezkonkurencyjna cena studiów! – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (czesne rozłożone na trzy raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza).

I na koniec – podsumowując…

Kwalifikacje rolnicze są jednym z kluczowych elementów wymaganych przy przejęciu lub nabyciu  gospodarstwa rolnego, ich uzyskanie umożliwia ubieganie się o pomoc finansową z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (aktualnie PROW 2014-2020). Najbardziej   optymalnym sposobem zdobycia kwalifikacji rolniczych dla absolwentów kierunków nierolniczych jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa (związanym z działalnością rolniczą) . Absolwenci  absolutnie wszystkich kierunków i uczelni, którzy tylko zamarzą o uzyskaniu statusu rolnika mogą dołączyć do słuchaczy. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a ich program obejmuje zagadnienia wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Informacje i zapisy

Informacje i zapisy:

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.,

Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie,

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel.: (22) 416 75 73

e-mail: sedpol@sedpol.com.pl

[]
1 Step 1
Imię i nazwisko
Telefon
Wiadomośćmore details
0 /
Previous
Next