Skip to main content

Kwalifikacje rolnicze dla absolwentów studiów kierunków nierolniczych

Na początek – czym są kwalifikacje rolnicze?

Podstawą utworzenia pojęcia „kwalifikacje rolnicze” było wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r., poz. 2569, z późn. zm.). Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, poprzez przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, a także przez zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (w domyśle: rolniczych). A następnie, na podstawie art. 7 ust. 8 ww. Ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 stycznia 2012 roku wydał Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109) oraz Rozporządzenia odpowiednio z dnia 17 kwietnia 2019 roku i 28 listopada 2022 roku zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2019 r., poz. 837; Dz. U. z 2022 r., poz. 2621).

Co nam daje posiadanie / uzyskanie  kwalifikacji rolniczych?

Otwiera wiele nowych, lukratywnych drzwi. Pozwala przejąć gospodarstwo po rodzicach, ale przede wszystkim umożliwia zakup gruntu, gospodarstwa rolnego, na którym, korzystając z wielu możliwości jakie daje Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027,  nasz „świeżo upieczony” gospodarz może  rozpocząć własną działalność rolniczą. Może uzyskać różnego rodzaju dotacje, np.: dla młodych rolników (200 tys. zł!); na rozwój małych gospodarstw – na budowę, remont, modernizację lub wyposażenie budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń (do 120 tys.!); na wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;   płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne; na dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich; na działania związane z zalesianiem i tworzeniem zadrzewień śródpolnych oraz rozwojem usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa; na ochronę cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz poza tymi obszarami; na  zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; na rolnictwo ekologiczne i na wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Kto posiada kwalifikacje rolnicze?

Osoba, która ma:

 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, branżowe zawodowe, średnie, średnie branżowe

lub

 • wykształcenie rolnicze wyższe, czyli ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia (odpowiednio: licencjackie i inżynierskie lub magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie, ale tylko na kierunkach: Rolnictwo i/lub Ogrodnictwo i/lub Weterynaria i/lub Technika rolnicza i leśna i/lub  Zootechnika i/lub Architektura krajobrazu i/lub  W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż ww. wymienione za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i  rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godz.

lub

 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem.

Ale jak rozpoznać, że zakres studiów związany jest z rolnictwem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi studia podyplomowe uznaje się za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno
z następujących zagadnień:

 • Ekonomika rolnictwa
 • Organizacja lub technologia produkcji rolniczej
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Agrobiznes

To jest to – Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa!

Dokładnie tak! Właśnie w celu stworzenia szansy uzyskania statusu rolnika osobom, które mają wykształcenie wyższe, ale inne niż rolnicze i nie posiadają stażu pracy w rolnictwie, uwzględniając wszystkie  ww. uwarunkowania prawne, powstał autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych opracowany przez specjalistów-praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach, będącego instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie.

Studia podyplomowe mają czytelną i bezdyskusyjną  nazwę: „Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych” i są  przeznaczone dla osób, które  ukończyły studia wyższe (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych.

Dlaczego właśnie te studia?

Ponieważ są przyjazne dla słuchaczy – prowadzone całkowicie zdalnie – bez wychodzenia z domu; część jest realizowana w formie e-learningu, część jako wykłady on-line. Bo ich absolwent nie tylko uzyskuje kwalifikacje rolnicze, ale też zdobywa, przekazaną w bardzo przystępny sposób, wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej.

Program tych wyjątkowych studiów obejmuje 190 godz. zajęć, i jest realizowany zdalnie – on-line (sobota – niedziela), nie częściej niż raz w miesiącu (modułami 16 – godzinnymi) oraz, we wcześniej wspomnianej formie e-learningowej – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej. Słuchacze nie piszą pracy dyplomowej, studia kończą się pisemnym testem  egzaminacyjnym (egzaminem końcowym).

Jedynie w ramach 8 – godzinnych zajęć praktycznych odbywają się ćwiczenia terenowe w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach k. Warszawy (Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn – dojazd z Warszawy komunikacją miejską).

I jeszcze coś, co musisz wiedzieć …

Nie wszystkie studia podyplomowe w zakresie rolnictwa obecne na polskim rynku spełniają wymogi uprawniające do ubiegania się o premię dla młodych rolników. NASZE STUDIA TAK! To działanie, jeszcze w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wprowadziło nowe pojęcie – studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą. Program takich studiów musi obejmować treści związane ściśle z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin.

Program naszych studiów spełnia ten warunek!

NA DODATEK! Atrakcyjna i bezkonkurencyjna cena studiów! – czesne 3500 zł + wpisowe 200 zł (czesne rozłożone na trzy raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza). Dowiedz się więcej!

I na koniec – podsumowując…

Kwalifikacje rolnicze są jednym z kluczowych elementów wymaganych przy przejęciu lub nabyciu  gospodarstwa rolnego, ich uzyskanie umożliwia ubieganie się o pomoc finansową z udziałem środków unijnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027. Najbardziej optymalnym sposobem zdobycia kwalifikacji rolniczych dla absolwentów kierunków nierolniczych jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa (związanych z działalnością rolniczą). Absolwenci absolutnie wszystkich uczelni i kierunków, którzy zamierzają uzyskać status rolnika mogą dołączyć do słuchaczy. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a ich program obejmuje zagadnienia wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz w rozporządzeniach zmieniających.

Informacje i zapisy:

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o., Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel.: (22) 416 75 73; 660 460 397 660 460 398;

E-mail:

instytut@sedpol.com.pl

sedpol@sedpol.com.pl

Informacje i zapisy

Informacje i zapisy:

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.,

Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie,

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel.: (22) 416 75 73

e-mail: sedpol@sedpol.com.pl

1 Step 1
Imię i nazwisko
Telefon
Wiadomośćmore details
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder