Skip to main content

Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych.

Realizowane przez Instytut-Technologiczno-Przyrodniczy Falentach wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej w Warszawie.

Charakterystyka studiów

Zapraszamy Państwa na unikalny kierunek studiów podyplo­mowych w zakresie rolnictwa dla absolwentów  kierunków  nierolniczych.  Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest do­wodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o któ­rych mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 1655, z późn. zm.).

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządze­niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.).

Cel studiów:

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzę­cej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrów­noważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe.

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

Kto może uczestniczyć w studiach?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierun­kach nierolniczych.

Program studiów:

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków Insty­tutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i obejmuje 190 godz. zajęć (do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu).

Organizacja zajęć:

Wykłady będą przeprowadzane w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych.
Egzamin kończący studia podyplomowe odbędzie się również w trybie online.

Rozpoczęcie studiów:

Rozpoczęcie nowej edycji studiów: wrzesień 2024 – rekrutacja trwa

 

Realizacja studiów przebiega w systemie zaocznym (sobota – niedziela), spotkania ONLINE odbywają się średnio raz w miesiącu (modułami 16 godzinnymi),  natomiast pomiędzy zajęciami słuchacze otrzymują dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej.

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

Opłaty:

Czesne: 3700 zł (możliwość rozłożenia na 3 raty)

Czesne za nową edycję studiów podyplomowych: 4200zł (możliwość rozłożenia na 3 raty)

Opłatę administracyjną należy wnieść na konto nr: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „SPR/G-1/24”

30 zł – opłata za wydanie świadectwa. Opłatę za świadectwo prosimy kierować na konto Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego  w Falentach, Alior Bank nr:  40 2490 0005 0000 4530 9244 4533

Zapisz się na zajęcia

Dokumenty do pobrania:

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6, Siedlce 08-110 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl; Odziały Korporacji SEDPOL: Nieruchomości Consulting oraz Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie ,ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie rolnictwa,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
E-mail: