Czy jesteś gotowy/a?

Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych.

Realizowane przez Instytut-Technologiczno-Przyrodniczy Falentach wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej w Warszawie.

Charakterystyka studiów

Zapraszamy Państwa na unikalny kierunek studiów podyplo­mowych w zakresie rolnictwa dla absolwentów  kierunków  nierolniczych.  Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest do­wodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o któ­rych mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 1655, z późn. zm.).

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządze­niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.).

Cel studiów:

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzę­cej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrów­noważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe.

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

Kto może uczestniczyć w studiach?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierun­kach nierolniczych.

Program studiów:

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków Insty­tutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i obejmuje 190 godz. zajęć (do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu).

Organizacja zajęć:

Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa wykłady będą przeprowadzane w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wznowione zajęcia stacjonarne w siedzibie INSTYTUTU,        ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa
Egzamin kończący studia podyplomowe odbędzie się również w trybie online.

Rozpoczęcie studiów:

Rozpoczęcie nowej edycja studiów: 19 marzec  2022r. – wciąż istnieje możliwość dołączenia do bieżącej edycji

Realizacja studiów przebiega w systemie zaocznym (sobota – niedziela), spotkania ONLINE odbywają się średnio raz w miesiącu (modułami 16 godzinnymi),  natomiast pomiędzy zajęciami słuchacze otrzymują dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej.

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

Opłaty:

Atrakcyjna cena studiów – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (możliwość rozłożenia czesnego na raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza). Studia podyplomowe realizowane są na podstawie indywidualnej umowy z każdym słuchaczem zawartej z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym.

Opłatę administracyjną należy wnieść na konto nr: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „SPR/G-1/22”

30 zł – opłata za wydanie świadectwa pobierana zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (D.U. Nr 201 poz. 1188 z poźń. zm). Opłatę za świadectwo prosimy kierować na konto Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Alior Bank nr:  40 2490 0005 0000 4530 9244 4533

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next