Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu

Gdzie i kiedy?

  • w dniu 19 maja 2022 w godz. 9:00 – 17:00, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa (bądź online)
  • Koszt szkolenia 500zł plus VAT płatne na konto:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429.

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej  

− Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej 

− Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej 

− Zasięgi występujących szkód 

− Korzystanie z obcych nieruchomości 

2. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem  

3. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:  

− Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu.

 − Moment ustanawiania służebności przesyłu.

 − Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej. 

− Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach.  

− Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania? 

− W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania? 

− Czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu? 

− Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych 

− Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości? 

− Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości? 

− Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. 

4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń  − Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego  − Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną − Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości  − Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

5. Przykłady praktyczne  − Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych − Ustalenie wartości służebności przesyłu − Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości

 

Prowadzący szkolenie:

dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budowq infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002).

dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor iwspółautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacownaiemnieruchomości oraz metodologii ustalania wynagrodzeń ztytułu istnienia infrastrukturyna obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next