Skip to main content

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Wycena przedsiębiorstw

Gdzie i kiedy?

  • w dniu 12 i 13 listopad w godz. 9-16. 00,  sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa
  • Koszt szkolenia –  990zł dla rzeczoznawców w ramach ustawicznego kształcenia, dla osób pozostałych należy doliczyć 23% VAT

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:

a) cele działalności spółek ukierunkowane na wartości,

b) przesłanki wyceny,

c) funkcje wyceny,

d) reguły wyceny,

e) praktyczne dylematy wyceny,

f) klasyfikacja metod wyceny.

2. Metody majątkowe stosowane w wycenie:

a) metoda wartości aktywów netto,

b) metoda wartości skorygowanej,

c) metoda odtworzeniowa,

d) metoda likwidacyjna (wartości upłynnienia).

3. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:

a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,

b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,

c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),

d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),

e) koszt kapitału a ryzyko,

f) współczynnik beta.

4. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:

a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),

b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),

c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow),

d) metoda wartości skorygowanej APV (adjusted present value),

e) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

5. Metody mieszane i metody porównawcze:

a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,

b) metody transakcji porównywalnych,

c) metody mnożnikowe.

6. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:

a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,

b) szacowanie i prognozowanie EVA,

c) kalkulacja kapitału zaangażowanego, 

d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,

e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,

f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

7. Ocena fuzji i przejęć:

a) istota procesów integracyjnych w praktyce,

b) klasyfikacja fuzji i przejęć (pionowe, poziome, konglomeratowe, koncentracyjne),

c) metody oceny fuzji i przejęć,

d) wycena efektów synergicznych.

 

Metodyka szkolenia

Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu wyceny i zarządzania wartością. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne. Warsztaty z wykorzystaniem arkusza MS EXCEL ukazując bardzo praktyczne podejście do wyceny.

 

Adresaci szkolenia

Eksperci, analitycy i rzeczoznawcy, zajmujący się wyceną przedsiębiorstw

 

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw

 

Wykładowca – prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita

Dokumenty zgłoszeniowe:

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder