Skip to main content

Czy jesteś gotowy?

Wycena nieruchomości

Opis

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości – Consulting w Warszawie ul. Czapelska 38 04-081 Warszawa – jako przedsiębiorca organizuje praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r.:
– jako prowadzący praktykę zawodową – SEDPOL

W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) Kandydat:

1. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych w których określa wartość co najmniej sześciu  rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

2. Zapoznaje się ze sposobami korzystania z rejestrów i ewidencji oraz dokumentów, prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, urzędy i instytucje, zawierających dane wykorzystywane przy szacowaniu wartości nieruchomości o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy

3. Prowadzący w ramach praktyki zawodowej:
3.1. Zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej
3.2. Ustala harmonogram praktyki zawodowej

4. Kandydat we wniosku do organizatora praktyki zawodowej o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej wskazuje prowadzącego praktykę.

5. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w okresie 6 miesięcy pod kierunkiem osób uprawnionych – rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową przez okres min. 3 lat.

6. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w grupach maksymalnie 5 osobowych.

Koszt praktyki zawodowej

na rzecz prowadzącego praktykę zawodową – tj. SEDPOL dla Kandydata określa się na kwotę 2190 zł (w tym: 190 zł wpisowego) + opłata za dziennik praktyk w wysokości 128,15 zł,
Koszt praktyk może zostać rozłożony na 2 raty.

Termin rozpoczęcia:

08.09.2018 godz. 16:30
prosimy o kontakt tel. 22 331 76 00, kom. 660 460 398

Jak zapisać się na praktyki?

Aby zapisać się na praktyki z wyceny nieruchomości, prosimy o dostarczenie w oryginale następujących dokumentów:
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Wniosek o odbycie praktyk ze wskazaniem prowadzącego praktyki: Korporacja SEDPOL sp. z o.o. Nieruchomości Consulting ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,
 • Oświadczenie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości,
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty za dziennik praktyk w kwocie 128,15 zł. na konto: Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ul.Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, nr konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 190 zł. na konto: Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości Consulting, ul. Czapelska 38,   04-081 Warszawa, nr konta 04 1020 1127 0000 1102 0008 3691

Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy alt
 • Wniosek alt
 • Oświawdczenie alt
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych alt