Skip to main content

Kurs świadectwa charakterystyki energetycznej w praktyce

Kurs w formie stacjonarnej

Czas trwania: 16 h

O kursie

Celem tego kursu jest nauczenie uczestników wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych) z wykorzystaniem programu komputerowego. W trakcie zajęć kursanci będą pracowali na wersji edukacyjnej programu do wykonywania świadectw.

Kurs prowadzony jest w oparciu o najnowszą metodologię (oraz proponowane zmiany na rok 2023) i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą:

 • Znali obowiązujące przepisy i metody sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Będą w stanie samodzielnie przygotować SCHE dla lokalu mieszkalnego oraz budynku jednorodzinnego,
 • Zapoznają się ze sposobem rejestracji SCHE w systemie Ministerstwa,
 • Będą potrafili zinterpretować uzyskane wyniki.

Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs „Świadectwa charakterystyki energetycznej” skierowany jest do:

Osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i są zainteresowane sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Według przepisów:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  1. studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  2. studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub:

  1. osób, które posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. w specjalnościach:
   • architektonicznej,
   • konstrukcyjno-budowlanej,
   • inżynieryjnej:
   • mostowej,
   • drogowej,
   • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   • hydrotechnicznej,
   • wyburzeniowej;
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
   • telekomunikacyjnych,
   • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • elektrycznych i elektroenergetycznych.

Program kursu

Część I – TEORETYCZNA

  • Celem części teoretycznej kursu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy popartej praktycznymi przykładami niezbędnymi do poprawnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

  • Omówienie i cel wprowadzonych zmian,
  • Nowe obowiązki certyfikatorów energetycznych.

2. Przepisy towarzyszące, związane z regulacjami w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

  • Przegląd aktów prawnych, rozporządzenie SCHE oraz Warunki Techniczne,
  • Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw energetycznych- planowane zmiany w metodologii.

3. Informacje praktyczne przy wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej

  • Kategoryzacja budynków na potrzeby bilansu energetycznego,

4. Przykłady świadectw charakterystyki energetycznej, uwzględniając m.in.:

  • Wpływ danych wejściowych,
  • Najczęstsze błędy w świadectwach,
  • Wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Część II – PRAKTYCZNA – kurs praktyczny

 • Celem części praktycznej kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Programy do wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznej – przegląd rynku,
2. Wprowadzenie do programu Audytor OZC,
3. Omówienie głównych funkcji i opcji programu,
4. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (bez chłodzenia) przy użyciu programu Audytor OZC,
5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku biurowego przy użyciu programu Audytor OZC,
6. Eksport i wprowadzanie świadectwa charakterystyki energetycznej do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku.

* Uczestnicy będą pracować na wersji edukacyjnej programu

 

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia: AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (Orco Tower, w pobliżu Dworca Centralnego) SALA 2 PIĘTRO 15.

Data szkolenia: 20-21.04.2024 (łącznie 16 godzin)

Koszt: 890 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych)

Konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Podana cena uwzględnia:

 • uczestnictwo w kursie
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia kursu
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertem
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

Jak zapisać się na szkolenie?

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl
biuro@ssrn-polonia.eu