Czy jesteś gotowy/a?

Studia podyplomowe Doradca ds. ochrony środowiska

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Doradca do spraw ochrony środowiska przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości.

Absolwenci naszego kierunku mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska        i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy. Od lat zawód doradcy funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu  www.pwsos.pl

Program ramowy

Lp.
BLOKI TEMATYCZNE
ILOŚĆ GODZIN
1.
PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA
30
1.1.
Dyrektywy ogólne UE i KE dotyczące ochrony środowiska
2
1.2.
Polskie ustawodastwo dotyczące ochrony środowiska
4
1.3
Normy ISO dotyczące ochrony środowiska
4
1.4
Podstawy prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynków i budowli, oszczędności energii
4
1.5
Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami
8
1.6
Decyzja środowiskowa w postępowaniu administracyjnym
8
2.
POLITYKA EKOLOGICZNA
16
2.1.
Zagrożenia ekologiczne
6
2.2.
Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko (OOS)
10
3.
GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
16
3.1.
Odnawialne źródła energii (OZE)
8
3.2.
Doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej
8
4.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
8
5.
GOSPODARKA ODPADAMI
32
5.1.
Klasyfikacja i właściwości odpadów
3
5.2.
Organizacja systemów zbiórki i transportu odpadów
5
5.3.
Organizacja składowania odpadów komunalnych
8
5.4.
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
8
5.5
Nowoczesne tendencje technologiczne w gospodarce odpadami
8
6.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
16
6.1.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
4
6.2.
Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
4
6.3.
Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
8
7.
OCHRONA POWIETRZA
8
8.
OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
12
8.1.
Prawne aspekty rekultywacji elementów środowiska
2
8.2.
Formy degradacji terenu (erozja wodna, wietrzenie gleb, degradacja geochemiczna, przemysłowa itd.)
4
8.3
Skażenie gleb
2
8.4
Rekultywacja terenów poprzemysłowych, górniczych
4
9.
ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (CERTYFIKAT AUDYTORA)
10
10.
OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO
8
11.
PRZYKŁADY DORADZTWA
16
11.1
Opinie, ekspertyzy, doradztwo w zakresie ochrony przyrody, gospodarowania zasobami naturalnymi, z inżynierii komunalnej
8
11.2
Opinie, ekspertyzy, doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej, oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii – OZE
8
12.
EGZAMIN
4
RAZEM
176

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

W trakcie studiów można uzyskać też dodatkowe certyfikaty:

– Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (cena – 100 zł).
– Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (cena 50 zł)
Nr. konta: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem opłata na SPDŚ/G-1/22

Terminy, koszty, realizacja i zakończenie studiów

  • Planowane rozpoczęcie nowej edycji studiów: 29 styczeń 2022 r. – w ciąż istnieje możliwość dołączenia
    (Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa wykłady będą przeprowadzane w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wznowione zajęcia stacjonarne w siedzibie INSTYTUTU ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa)
  • zajęcia realizowane są w sesjach sobotnio – niedzielnych co dwa-trzy tygodnie
  • do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu
  • studia kończą się egzaminem wewnętrznym

Opłaty
Koszt studiów wynosi 3070 zł (w tym 120 zł opłaty administracyjnej).
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na dogodne raty.

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next