Skip to main content

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na licencję SYNDYKA / DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO.

Kurs Syndyka / Doradcy restrukturyzacyjnego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału, w organizowanym przez Instytut Edukacji Europejskiej, kursie przygotowującym do egzaminu Państwowego na licencję syndyka / doradcy restrukturyzacyjnego, będącym skutecznym sposobem na pozyskanie i utrwalenie niezbędnej wiedzy, jak również sprawdzenie swoich umiejętności  podczas egzaminu wewnętrznego.

Przedmiotowy kurs realizowany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1550 z późn. zm.) polegającej  m.in. na uproszczeniu procedury egzaminu państwowego na syndyka poprzez:

 • ograniczenie egzaminu wyłącznie do części pisemnej (testowej i zadania problemowego)
 • ograniczenie ilości pytań w teście w stosunku do dotychczasowych o 50%.

Zmiany legislacyjne ułatwiające dostęp do zawodu syndyka  są efektem  raportów Ministerstwa Sprawiedliwości, z których wynika brak wystarczającej liczby licencjonowanych syndyków mogących zaspokoić potrzeby resortu w związku z rosnącą liczbą postępowań upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Zakres kursu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1550 z późn. zm.), sporządzony został w oparciu o wykaz aktów prawnych i literatury stanowiących podstawę opracowania pytań na egzamin państwowy dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Koszty, terminy rozpoczęcia i realizacja

Kurs obejmuje 64 godziny zajęć + 4 godziny egzaminu.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00 – 17:00.

PROMOCYJNA CENA KURSU – 2090 zł (w tym 100 zł opłata administracyjna). Możliwość rozłożenia na 2 raty.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego na kurs (mailem: instytut@sedpol.com.pl) lub pocztą na adres Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie  ul. Czapelska 38, lok. 19 , 04-081 Warszawa)
 • opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł należy dokonać na poczet kursu syndyka na konto Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa na numer konta 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Kto może ubiegać się o licencję syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego?

Warto pamiętać, że:

Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym- działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
 11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu na licencję, do którego przygotowuje przedmiotowy kurs na syndyka. Wykładowcami na kursie syndyka będą dydaktycy wyższych uczelni, syndycy już posiadający licencję – praktycy w zarządzaniu i zarządzaniu masą upadłościową.

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder