Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” oraz Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej zapraszają doudziału w seminarium w formie wasztatów na temat:

Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy.

Gdzie i kiedy?

w dniu 10.11.2018r (sobota). w godz. 9:30-15:30  sala nr D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

 1. Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i  inne dokumenty planistyczne
 3. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza
 4. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości
 5. Mapowe portale internetowe
 6. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych
 7. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

Korzyści ze szkolenia:

 1. Szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi  opracowaniami kartograficznymi tj. mapami ewidencyjnymi, zasadniczymi, topograficznymi i ogólnogeograficznymi oraz mapami do celów prawnych,
 2. Poznanie  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 3. Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,
 4. Poznanie praktycznych sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.
 5. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map.

Krótka informacja o wykładowcy: 

mgr inż. Agnieszka Zabłocka-Gasek  – Geodeta uprawniony z 20 letnim doświadczeniem. Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  w dziedzinie geodezji i kartografii  posiadam od 2009 roku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, w którym od 2017 roku pełnię funkcję Sekretarza Zarządu oraz członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Koszt szkolenia  w ilości  8 godz, wynosi: 200 zł plus 23% podatku VAT,
płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next