Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. 022/331 76 16

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Organizacja transakcji najmu nieruchomości

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Terminy szkolenia:

09.01.2020 r.
07.03.2020 r.
21.06.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu.

 1. Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
 2. Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
 3. Czas trwania umowy najmu.
 4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
 5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
 6. Przekazanie przedmiotu najmu.
 7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

 1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
 2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
 3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.
 4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

 1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.
 2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
 3. Orzecznictwo Sądów.
 4. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.
 5. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny

 1. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
 2. Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.
 3. Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
 4. Przesłanki eksmisji Najemcy.
 5. Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny

 1. Kto może być wynajmującym?
 2. Czas trwania umów najmu;
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę – konieczny element umowy najmu;
 4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
 5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego – czy zawsze?
 6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem?

XII. Najem w praktyce

 1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 2. Powództwa o opróżnienie lokalu,
 3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

Krótka informacja o wykładowcy: 

mgr. Elżbieta Liberda- Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości.  Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych.

Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu.

Koszt szkolenia wynosi 200 zł + VAT
płatne na konto Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia”
Nr konta
11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
0(22) 33-17-634
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach,tel. (025) 644 79 03, tel. (022)331-76-22, fax. (022) 331-76-00 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Mając na uwadze Ustawę z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów SEDPOL .
Previous
Next