Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. 022/331 76 16

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce

Gdzie i kiedy?

w dniu 30.11.2019 ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu.

 1. Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
 2. Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
 3. Czas trwania umowy najmu.
 4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
 5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
 6. Przekazanie przedmiotu najmu.
 7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

 1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
 2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
 3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.
 4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

 1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.
 2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
 3. Orzecznictwo Sądów.
 4. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.
 5. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny

 1. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
 2. Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.
 3. Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
 4. Przesłanki eksmisji Najemcy.
 5. Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny

 1. Kto może być wynajmującym?
 2. Czas trwania umów najmu;
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę – konieczny element umowy najmu;
 4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
 5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego – czy zawsze?
 6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem?

XII. Najem w praktyce

 1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 2. Powództwa o opróżnienie lokalu,
 3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

Krótka informacja o wykładowcy: 

mgr. Elżbieta Liberda- Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości.  Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych.

Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu.

Koszt szkolenia wynosi 246 zł (z VAT)
płatne na konto: 
11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
0(22) 33-17-634
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach,tel. (025) 644 79 03, tel. (022)331-76-22, fax. (022) 331-76-00 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Mając na uwadze Ustawę z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów SEDPOL .
Previous
Next