Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Zmiany w prawie budowlanym

Gdzie i kiedy?

  • w dniu 21 listopada 2020r w godz. 9-17. 00,  sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa (bądź online)
  • Koszt szkolenia –  500zł dla rzeczoznawców w ramach ustawicznego kształcenia, dla osób pozostałych należy doliczyć 23% VAT

PROGRAM SZKOLENIA 

1.     Zmiany w Prawie budowlanym:

1.1.    1 stycznia, 31 stycznia, 18 kwietnia, 24 czerwca i  2020 r.

1.2.    31 lipca i 19 września 2020 r.

1.3.    obowiązujące w okresie pandemii

2.    Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego

3.     Przepisy przejściowe – możliwości wyboru 

3.1.    Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany

3.2.    Sprawy wszczęte po wejściu zmiany

3.3.    Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

4.     Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

5.     Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

5.1.    Zmienione definicje:

5.1.1.   Tymczasowy obiekt budowlany

5.1.2.   Liniowy obiekt budowlany

5.1.3.   Przenośne maszty antenowe

5.2.    Definicje problemowe:

5.2.1.   Obiekt budowlany

5.2.2.   Budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury,

6.     Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany

7.     Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

7.1.    Lista budów 

7.1.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.1.2.   nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.2.   Lista robót budowlanych

7.2.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.2.2.   nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.3.    Zgłoszenie robót

7.3.1.    Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia

7.3.2.   milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

7.3.3.   sprzeciw

7.3.4.   nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

7.3.5.   zmiany w procedurach zgłoszeń

7.4.    Pozwolenie na budowę – zmian

7.4.1.   odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.

7.4.2.   zawartość wniosku – wzory wady i zalety

7.4.3.   zmiany w procedurach pozwolenia na budowę

8.     Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie

8.1.    Projekt zagospodarowania działki

8.2.    Projekt architektoniczno-budowlany

8.3.    Projekt techniczny

8.4.    Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE

8.5.    zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę 

9.     Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

10.   Istotne odstąpienie

10.1.  Regulacje obowiązujące po zmianach

10.2.  Zmiany od 19 września 2020 r.

11.   Oddanie obiektu do użytkowania

11.1.  wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

11.2.  wymagalność pozwolenia na użytkowanie

11.3.  dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania

11.4.  zakres obowiązkowej kontroli – zmiany

 

Wykładowca – MARIOLA BERDYSZ

Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next