Modelowanie finansowe i wycena przedsiębiorstwa

Seminarium pt. "Modelowanie finansowe i wycena przedsiębiorstwa"

Czego dotyczy szkolenie

Celem szkolenie jest nauka zasad budowy modelu finansowego umożliwiającego oszacowanie  przyszłych wyników finansowych firmy z uwzględnieniem istotnych ryzyk oraz wycena przedsiębiorstw  na przykładzie m.in. firmy developerskiej. Zajęcia  w dużej mierze są interaktywne z wykorzystaniem MS Excel.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie kierowane jest do analityków finansowych, rzeczoznawców majątkowych, biznes menedżerów i osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz kredytowe.

Program szkolenia:

 1. Zasady tworzenia modeli finansowych i pożądane cechy  modelu
 2. Sprawozdania finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe.
 3. Omówienie poszczególnych elementów modelu finansowego
 4. Powiązania między poszczególnymi danymi finansowymi
 5. Funkcje i możliwości Excel przydatne do przetwarzanie surowych danych i obliczeń. (ćwiczenia z arkuszem kalkulacyjnym)
 6. Analiza  działalności operacyjnej firmy  i identyfikacja czynników od których  zależy jej sukces
 7. Analiza przypadku:  budowa modelu  przez słuchaczy, identyfikacja ryzyk i tworzenie scenariuszy z ich uwzględnieniem
 8. Wycena przedsiębiorstw:
 9. Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Omówienie potrzebnych pojęć: wartość przyszłych strumieni pieniężnych NPV, stopa dyskontowa, koszt kapitału WACC,
 • wewnętrzna stopa zwrotu IRR, wskaźniki zwrotu z inwestycji
 • Analiza przypadku. Wycena przedsiębiorstwa wybranymi metodami: DCF, porównawcza, mnożnikowa, transakcyjna

Prowadzący szkolenie

mgr Cezary Szczepanik – absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, pracownik banku na stanowiskach biznesowych, operacyjnych i analitycznych m.in.  jako analityk i  project manager.  Decydent kredytowy. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next